Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky
Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky

Dokumenty

Knihovní řád Městské knihovny ve Valašských Kloboukách

I. Základní ustanovení

Čl. 1 Právní zakotvení

1) V souladu se zřizovací listinou příspěvkové organizace Kulturní a vzdělávací středisko ve Valašských Kloboukách č. j. 35/96/1992 ze dne 18. 3. 1992 a dodatku č. 28/599/2001 ze dne 3. 12. 2001 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (dále jen KZ) vydávám tento Knihovní řád knihovny (dále KŘ).

2) Podle § 4, odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti. Rovný přístup současně nevylučuje preference určitých skupin uživatelů v knihovně (např. studentů).

3) Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4) Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:

a) vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),

b) zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),

c) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

 

Čl. 2 Poslání a činnost knihovny

1) Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 KZ.

2) Městská knihovna ve Valašských Kloboukách je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny.
 

Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby

1) Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ, zejména § 4 a § 14. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby:

aa) půjčování v  budově knihovny – prezenční půjčování

ab) půjčování mimo budovu knihovny – absenční půjčování

b) meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR,

c) informační služby:

ca) poradenská služba – informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny,

cb) bibliografické-informační služba – informace bibliografického a faktografického charakteru,

cc) lokačně-informační služba – zjišťování a informace o dostupnosti fondů

cd) přístup do bází dat lokálních i na síti,

ce) přístup na internet,

cf) konzultační služba,

d) propagační služby:

da) pořádání instruktáží o knihovně a jejím používáni

db) vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně, katalozích, o knihovním fondu apod.,

dc) www stránky knihovny,

dd) pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele.

2) Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 1 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2. písm. a) až c) KZ, resp. Odst. 3 a 4 tamtéž.

3) Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ.
 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 4 Registrace uživatele

1) Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů.

2) Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

3) Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, resp. vnitřní směrnice, tohoto KŘ a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje.

4) Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy.

5) Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:

a) základní identifikační údaje uživatele:

aa) příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele a správnost jím uvedených identifikačních údajů, případně státní příslušnost u zahraničních uživatelů,

ab) uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základním identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, např. prezenční výpůjčky, informační služby,

ac) služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném KŘ. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR. Druh dokladů a způsob, jakým uživatel prokazuje svoji totožnost, stanoví KŘ, jeho přílohy, resp. dodatky,

ad) knihovna dbá z důvodu ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny, proto před vlastním zápisem provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů nahledání v databázi, aby tomuto zabránil,

b) další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede): akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, e-mail apod.),

c) základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud uživatelem je osoba nezletilá v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje uživatele.

6) Knihovna dále o uživateli vede:

a) údaje služební – údaje o tzv. transakcích –uskutečnění objednávky, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ,

b) údaje účetní – údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, čase a dalších náležitostech.

7) Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Městské knihovny Valašské Klobouky.
 

Čl. 5 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1) Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.

2)Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

3) Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně určenému pracovníkovi knihovny.
 

Čl. 6 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1) Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti.

2) Uživatel je povinen:

a) před začátkem práce předložit službě platný průkaz uživatele,

b) používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto.

3) Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

4) Uživatel může kopírovat na formátové diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo v Internetu.

5) Uživatel se nesmí:

a) žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší. Pokud uživatel získá privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit službě,

b) vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani požívat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.

6) Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

7) Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

8) Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

9) Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech).
 

III.Výpůjční řád

Čl. 7 Způsoby půjčování

1) Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu a z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb.

2) Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
 

Čl. 8 Rozhodnutí o půjčování

1) Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.

2) Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:

a) jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b) jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny,

c) jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

d) jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně jako podmínku.

3) Unikátní a vzácné fondy, dokumenty zařazené do historických, konzervačních, příp. jiných fondů, dokumenty ohrožené nadměrným opotřebením či krádežemi se půjčují pouze ke zdůvodněným účelům. Způsob doložení, četnost a formu výpůjček určuje knihovna v závislosti na stupni vzácnosti požadovaného dokumentu. Knihovna může rozhodnout o půjčování kopií místo původních dokumentů.
 

Čl. 9 Postupy při půjčování

1) Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.

2) Knihovna je povinna vyhledat a vypůjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

3) Uživatel může písemně nebo ústně požádat o rezervaci požadovaného dokumentu.
 

Čl. 10 Výpůjční lhůty

1) Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je u knih zpravidla jeden měsíc.

2) Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

3) Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 

Čl. 11 Vracení vypůjčeného dokumentu

1) Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu popř. uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
 

Čl. 12 Ručení za vypůjčený dokument

1) Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.
 

Čl. 13 Obecná ustanovení o půjčování

1) Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 

Čl. 14 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu

1) Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému.

2) Vrací-li uživatel vypůjčený dokument poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila závady.

3) Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení

4) Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

5) Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 

Čl. 15 Meziknihovní služby

1) Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
 

Čl. 16 Reprografické a jiné kopírovací služby

1) Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

2) Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li to v rozporu s právními předpisy.

3) Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.
 

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 17 Ztráty a náhrady

1) Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady za nevrácení dokumentu nebo za poškození dokumentu.

2) O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení dokumentu do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3) Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4) Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 

Čl. 18 Zálohy, kauce a placení předem

1) Při přijímání objednávek služeb za úhradu může knihovna žádat zálohu, která se odpočítává od celkového účtu.

2) Při půjčování mimo budovu může knihovna žádat jako záruku řádného vrácení složení kauce, na kterou knihovna vystaví stvrzenku. Při řádném vrácení výpůjčky předloží uživatel i stvrzenku a knihovna mu kauci vrátí.
 

Čl. 19 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1) Poplatek z prodlení:

a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den,

b) od poplatků z prodlení je možné upustit v rámci meziknihovních služeb. Jednotlivým uživatelům je možné poplatek z prodlení prominout, nepřesáhlo-li překročení výpůjční lhůty 14 dnů a zpoždění způsobily vážné příčiny.

2) Vymáhání nevrácených výpůjček:

a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis vedoucí knihovny) následuje vymáhání právní cestou,

b) za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotný poplatek za všechny vymáhané položky na výpůjčním kontě uživatele,

c) v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.

3) Ztráta průkazu uživatele:

a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele se účtuje manipulační poplatek

4) Nehlášená změna adresy:

a) za zjišťování neohlášené změny adresy se vybírá částka, kterou musela knihovna zaplatit za úřední zjišťování adresy.

5) Propadnutí kauce:

a) nedodrží-li uživatel ustanovení KŘ, kauce propadá v plné výši ve prospěch knihovny

b) propadnutím kauce nezaniká nárok knihovny na vrácení vypůjčeného dokumentu v řádném stavu, zaplacení poplatků z prodlení, případně nárok na náhradní vyrovnání závazků v souladu s KŘ.
 

Čl. 20 Náhrada všeobecných škod

1) Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 509/1991 Sb., § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“)

2) Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:

a) uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality,

b) jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny,

c) požadovat finanční náhradu, která odpovídá  ceně dokumentu podle cen na trhu v době ztráty.

3) Při postupu podle bodů b, c je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).

4) Při náhradě podle bodů a – c se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací škody za jeden dokument.

5) Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.
 

V. Závěrečná ustanovení

Čl. 21 Výjimky z Knihovního řádu

1) Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.
 

Čl. 22 Doplňky Knihovního řádu

1) Nedílnou součástí KŘ je Ceník placených služeb a poplatků a Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Městské knihovny Valašské Klobouky.
 

Čl. 23 Účinnost Knihovního řádu

1) Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 16. září 2002.

2) Tímto se ruší Knihovní řád ze dne 2. ledna 2002.

3) Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.
 

VI. Přílohy Knihovního řádu

Čl. 24 Seznam příloh

1) Ceník placených služeb a poplatků

2) Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Městské knihovny Valašské Klobouky

Ve Valašských Kloboukách dne 6. září 2002

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Městské knihovny ve Valašských Kloboukách

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění, zřizovatel knihovny zabezpečí, že osobní údaje čtenářů budou použity pouze pro vedení knihovnických agend tak, aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních služeb a byla zabezpečena ochrana knihovního fondu. Osobní údaje budou použity pouze pro tyto účely po dobu trvání čtenářského vztahu. Po ukončení čtenářského vztahu budou uchovány po dobu nezbytnou pro zpracování roční statistiky a následně budou likvidovány. K ukončení čtenářského vztahu dochází, pokud čtenář nebyl registrován v knihovně v uplynulých dvou kalendářních letech a zároveň nemá vůči knihovně žádné závazky. Osobní údaje budou chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Knihovna vede knihovnický systém, shromažďující osobní údaje občanů – čtenářů a uživatelů služeb knihovny. Tento knihovnický systém je veden automatizovaně nebo klasickým způsobem (přihlášky uživatele Internetu). Jeho účelem je řádné vedení knihovnické agendy podle knihovního řádu, tak aby bylo umožněno poskytování knihovních, informačních a internetových služeb občanům a současně zabezpečena ochrana knihovního fondu a dalšího majetku pořízeného z veřejných rozpočtových zdrojů.

Osobní údaje jsou jakékoliv údaje, na jejichž základě lze přímo či nepřímo zjistit identitu subjektu údajů.

 

S osobními údaji jsou zaměstnanci knihovny povinni nakládat takto:

1) Osobní údaje musí být využívány pouze v rozsahu a k účelu, pro který je knihovnický systém zřízen.

2) Všechny informace, s nimiž tento knihovnický systém nakládá, musí být pravdivé, přesné a ověřené. Před zpracováním osobních údajů si zaměstnanec knihovny vyžádá od čtenáře písemný souhlas, z něhož bude patrné, že souhlas je poskytován k účelu zpracování knihovnické agendy, v jakém rozsahu a kdo jej poskytuje (souhlas je předtištěn na přihlášce čtenáře).

3)  Všechny změny osobních údajů v knihovnickém systému musí být prováděny se souhlasem čtenáře. Provedené změny musí být vždy podepsány čtenářem (buď na původní přihlášce čtenáře nebo na nové přihlášce). Změny, týkající se základní identifikace čtenáře lze uskutečnit pouze po novém předložení osobních dokladů stanovených knihovním řádem.

4) Musí být zajištěna ochrana jednotlivých údajů i celého informačního systému:
- před nahodilým nebo neoprávněným zničením
- před nahodilým poškozením
- před zcizením, neoprávněným či nahodilým přístupem, zpracováním či jiným zneužitím osobních údajů.

5) Je nepřípustné:
- pracovat s osobními údaji čtenáře knihovny způsobem, který znamená jejich faktické zveřejnění dalším osobám (hlasité čtení údajů z přihlášky, hlasitá rekapitulace položek na kontě čtenáře a zvláště jakékoli sdělování osobních údajů čtenáře třetí osobě),
- aby se ve služebním prostoru výpůjčního protokolu (za pultem) pohybovaly nepovolané osoby.

6) Zaměstnanci jsou povinni:
- zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se kterými přijdou do styku při plnění pracovních úkolů,
- nedovolit přístup k osobním údajům, s nimiž nakládá knihovnický systém, jiným subjektům, ani je využít pro sebe, - mlčenlivost zachovávat i po ukončení pracovního nebo obdobného poměru u zaměstnavatele,
- potvrdit vlastnoručním podpisem, že se seznámili se zákonem č. 110/2019 Sb. a zavazují se řídit touto směrnicí.

7) V případě, že budou porušeny uvedené povinnosti, vzniká čtenáři nárok na poskytnutí omluvy, opravy, event. i na poskytnutí přiměřené peněžité náhrady. Pokud čtenář zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany knihovny, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění k nápravě.

REGISTROVANÍ ČTENÁŘI A NÁVŠTĚVNÍCI

    rok          registrovaných čtenářů        z toho do 15 let          návštěvníci

 • 2000      1309                                         587                              11036
 • 2001      1360                                         605                              11125
 • 2002      1382                                         591                              11645
 • 2003      1363                                         571                              12499
 • 2004      1382                                         568                              12094
 • 2005      1501                                         569                              13500
 • 2006      1520                                         573                              15382
 • 2007      1421                                         561                              13422
 • 2008      1553                                         599                              17823
 • 2009      1553                                         621                              19654
 • 2010      1614                                         613                              32376
 • 2011      1702                                         600                              23230
 • 2012      1727                                         592                              36131
 • 2013      1602                                         524                              32712
 • 2014      1509                                         508                              34686
 • 2015      1480                                         509                              37517
 • 2016      1429                                         459                              36736
 • 2017      1358                                         435                              31817
 • 2018      1176                                         367                              29575
 • 2019      1174                                         367                              29904
 • 2020      1039                                         271                              24183
 • 2021        906                                         226                              20862
 • 2022        809                                         223                              11853
 • 2023        895                                         248                              19917

VÝPŮJČKY

    rok       dospělí     dospělí     mládež    mládež     periodika   MVS     celkem výpůjček
                 beletrie     naučná    beletrie    naučná

 • 2000    19579      17946       6993        7973         15733         64         52491
 • 2001    19457      20275       6531        6604         17522         58         52867
 • 2002    20245      20912       8097        6751         17833         88         56005
 • 2003    23193      5495         8914        5495         15445         75         57862
 • 2004    22687      19850       8838        4743         15553         87         56118
 • 2005    25596      21598       10959      5863         13227        162        64016
 • 2006    26025      23137       12068      5767         15504        285        66997
 • 2007    22873      18944       11132      5277         13062        211        58226
 • 2008    27761      22697       11736      5654         14348        301        67848
 • 2009    36264      11654       10182      2011         12793        275        72904
 • 2010    39380      12552       11542      2405         11276        436        77155
 • 2011    38318      11900        8510       2056         10512        405        71296
 • 2012    23848      10944        7600       1722          9136         434        67250
 • 2013    36043        9477        7891       1330          6999          369        61740
 • 2014    30644      6036          6205         959          9536          269        53380
 • 2015    30344      5622          9915       836            6186          151        52903
 • 2016    22846      3914          5243       565            13827        158        46395
 • 2017    25978      4301          4230       365            7628           208        42577
 • 2018    28818      3883          4775       414            6224             85        44222
 • 2019    28952      3869          3567       317            7938             73        44859    
 • 2020    25663      3010          2468       247            4872           129        36385
 • 2021    20837      1696          1523       176            6645           117        31002
 • 2022    20930      1887          1916       204            1871             56        27015
 • 2023   19418       1648          1914       201            2975             65        26332

KNIHOVNÍ FOND

rok          přírustky                     úbytky        stav knihovního fondu celkem

 • 2000       560                              273             21449
 • 2001       561                              251             21759
 • 2002       524+2034                  204             24113

               (pobočka Smolina)

 • 2003       603                             204             24512
 • 2004       725                             2                  25235
 • 2005       868                             0                  26103
 • 2006       657                             42                26718
 • 2007       658                             3                  27373
 • 2008       742                             1491           26624
 • 2009       863                             0                  27487
 • 2010       497                             150             27834
 • 2011       905                             745             27994
 • 2012       608                             565             28037
 • 2013       864                             894             28007
 • 2014       669                             68               28608
 • 2015       1039                          135              29512
 • 2016       857                             2773           27596
 • 2017       1086                          409              28273
 • 2018       1066                          1463            27876
 • 2019       836                             229             28483
 • 2020       555                             1174           27864
 • 2021       447                             2498           25840
 • 2022       465                               262           26043
 • 2023       631                            1729           24945

Městská knihovna ve Valašských Kloboukách umožňuje přístup na Internet svým registrovaným čtenářům po předložení platného čtenářského průkaz a ostatním zájemcům po předložení platného občanského průkazu za těchto podmínek:

•  Každý uživatel je povinen dodržovat Knihovní řád a dbát pokynů pracovníků knihovny. Při porušení podmínek Knihovního řádu může být uživatel pracovnicí vykázán z prostor knihovny.

•  Jednorázově je uživateli umožněna práce s Internetem 60 minut zdarma

•  Za každou další započatou hodinu zaplatí uživatel částku 20 Kč.

•  Wi-fi připojení poskytuje knihovna uživatelům 60 minut zdarma, za každou další započatou hodinu zaplatí částku 20 Kč.

•  Uživatel je vždy povinen obsluze oznámit zahájení i ukončení práce na počítačové stanici.

•  V případě více zájemců o Internet budou mít přednost registrovaní čtenáři knihovny.

•  Uživatel při práci na počítačové stanici musí zachovávat klid, aby nerušil ostatní přítomné. Je zakázáno používat vnesené hlasové komunikátory.

•  Přístup na Internet je možné předem rezervovat.

•  Uživatel musí ovládat základy práce na počítači a základní principy práce s počítačovou sítí internet. Uživatelé pracují samostatně, pracovnice knihovny neposkytují školení.

•  Internet je v knihovně zpřístupněn jakožto zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů.

•  Není dovoleno měnit nastavení počítače, ukládat data na disk a spouštět programy stažené z Internetu.

•  Uživatel může stahovat data na flash-disky a CD (pokud to umožňuje daná počítačová stanice).

•  Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit WWW stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.

•  Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.

•  Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače, periferií nebo sítě.

•  Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.

•  Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy. Získané informace není povoleno jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.

•  Veškeré náklady, které vzniknou Městské knihovně v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, či poškozením technického vybavení, je uživatel povinen uhradit.

•  Uživatelé musí respektovat soukromí ostatních čtenářů a návštěvníků a zachovávat základní etické normy.

•  Uživatelé jsou povinni dbát pokynů knihovníka.

•  V prostorách knihovny je zákaz konzumace jídla a pití.

 

Při porušení těchto podmínek bude uživateli přístup k Internetu ukončen!

Kodex etiky českých knihovníků

Knihovny jsou veřejné, demokratické instituce, které shromažďují, uchovávají a poskytují informace všem členům společnosti. Zajišťováním a zpřístupňováním dokumentů a informací ve prospěch vzdělávání, výzkumu a kulturní úrovně obyvatel podporují ekonomický a sociální rozvoj společnosti, jsou službou pro místní komunity i důležitým kulturním a vzdělávacím centrem města, obce či regionu, kde působí. Pomáhají rozvíjet a obohacovat život jedince i celé společnosti.

 

Knihovník

vždy hájí základní právo jedince na informaci. Poskytuje neomezený, rovný a svobodný přístup k informacím a informačním zdrojům, které jsou obsaženy ve fondech knihoven. Činí tak bez ohledu na politická, ideologická a náboženská hlediska a bez jakékoliv cenzury, s výjimkami uvedenými v zákonných předpisech. Nenese však odpovědnost za následky užití informací získaných z dokumentů nebo v knihovně;

usiluje o všestrannou dostupnost informací uložených v dokumentech bez ohledu na místo jejich uložení;

poskytuje své služby uživatelům bez ohledu na jejich národnost, rasu, náboženství, pohlaví a sociální status;

respektuje práva autorů a nakládá s jejich intelektuálním vlastnictvím v souladu se zákonnými předpisy;

respektuje práva uživatelů na soukromí a anonymitu, vztahy s nimi zakládá na respektu k jejich osobnostem a informačním potřebám. Chrání jejich osobní údaje a uživatelské aktivity;

svým profesionálním jednáním a loajálním chováním přispívá k dobré pověsti knihovny na veřejnosti. Formuje pozitivní obraz knihovny i profese ve společnosti;

je si vědom své příslušnosti k profesnímu celku, respektuje kolegy z různých typů knihoven, udržuje s nimi úzké kontakty a spolupracuje s kolegy, kteří patří do širší sítě paměťových institucí;

sleduje aktuální problematiku své profese a usiluje o celoživotní vzdělávání a profesní zdokonalování;

slovy a činy podporuje kolegy a kolegyně, kteří se ocitli v nesnázích proto, že respektovali zásady tohoto etického kodexu.

Provozní doba

Oddělení pro dospělé čtenáře

 • Po 08.00-11.30   13.00-17.00
 • Út  08.00-11.30   13.00-16.00
 • St  08.00-11.30   13.00-15.00
 • Čt  08.00-11.30   13.00-17.00
 • Pá              ZAVŘENO

Oddělení pro děti a mládež

 • Po 13.00-17.00
 • Út  13.00-16.00
 • St  13.00-15.00
 • Čt  13.00-17.00
 • Pá             ZAVŘENO

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:124
TÝDEN:429
CELKEM:162763

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, středa 24. 7. 2024
skoro jasno 24 °C 15 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 19/12 °C
pátek 26. 7. oblačno 22/9 °C
sobota 27. 7. jasno 26/12 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Slunce peče - déšť poteče.

Pranostika na akt. den

Nejsou-li v létě hřiby, nebude v zimě sněhu.

Další

Odkazy

logo čte sy rád

 

ptejte_se_knihovny  

 

webarchiv-ico88x31-02