Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky
Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky

Z historie

Z historie knihovnictví ve Valašských Kloboukách

hist_foto_03     hist_foto_01     hist_foto_02

 • 1851

Nejstarší zmínka o veřejném půjčování knih, byl založen první čtenářský spolek ovládaný německou menšinou, měl 46 členů.

 • 1869

Založen čtenářský spolek Beseda Dobrovský, 450 členů se scházelo každou neděli v městském pivovaru, četli zde noviny a časopisy.

 • 1870

Koželuh Raška propůjčil účelům spolku svůj dům č. p. 44, v němž byly několik let místnosti slovanské Besedy Dobrovský.

 • 1880

18.1.1880 byla zřízena první veřejná knihovna v našem městě, tvořilo ji 321 knih.

 • 1883

Knihovna vlastní 542 knih a 10 titulů periodik.

 • 1895

Fond knihovny čítá na 1000 svazků knih.

 • 1900

Čtenářský spolek přechází pod nově vzniklou Tělovýchovnou jednotu Sokol, knihovníkem se stává historik František Peřinka, v knihovně působí do roku 1907.

 • 1919

Besední knihovna přechází do knihovny obecní.

 • 1934

Knihovnu převzal Antonín Mňačko, místní papučář a milovník knih, a působil zde až do roku 1939, kdy nesla název Oeffentliche Gemeindebücherei in Wall. Klobouk – Veřejná obecní knihovna ve Val. Kloboukách, knihovna sídlila v budově měšťanské školy v č. p. 60 (dnes budova Gymnázia), půjčovalo se 1 x týdně a po dobu okupace se nové knihy téměř nenakupovaly.

 • 1953

Knihovna je přemístěna do č. p. 99 v ulici Komenského a nese název Okresní lidová knihovna.Knihovna 1955

 • 1956

Knihovna má ve svém fondu 7816 knih a navštěvuje ji 570 čtenářů.

 • 1957

Přestěhování knihovny do č. p. 301 v ulici Cyrilometodějská.

 • 1960

Knihovna se stěhuje do č. p. 259 v ulici ČSA (dnes Geodezie), po zrušení Okresního úřadu ve Valašských Kloboukách nese název Městská knihovna, její zaměstnanci a řízení však přechází pod Okresní knihovnu ve Zlíně.

 • 1964

Knihovna je přestěhována do budovy MěstNV v č. p. 177.

 • 1965

Knihovna vlastní ve svém fondu 15109 knih, navštěvuje ji 1406 čtenářů, z toho 830 dětí, odebírá 28 druhů časopisů.

 • 1967

Udělen titul „Vzorná Městská knihovna“.

 • 1976Knihovna 1976

Knihovna se stěhuje do č. p. 41 na náměstí, kde sídlí dodnes, odebírá 47 druhů periodik, knihovní fond obsahuje 21000 svazků a evidováno je 1 670 čtenářů.

 • 1982

Knihovna obhajuje titul „Vzorná městská knihovna“.

 • 1985

Zřízena pobočka knihovny v Domě s pečovatelskou službou v č. p. 944, která je zde provozována do roku 1993.

 • 1989

Knihovna registruje 1214 čtenářů, odebírá 53 druhů periodik a eviduje 31390 výpůjček za rok.

 • 1994

Knihovna má ve svém fondu 21 000 svazků knih a odebírá 26 druhů periodik.

 • 1998

Zahájení automatického půjčování přes AVS v dětském oddělení.

 • 1999Půjčovna knihovny, rok 1999

Přechod na automatizovaný výpůjční systém v obou odděleních, knihovnu navštěvuje 1 259 čtenářů, výpůjčky knih a periodik činí 48 518.

 • 2000

Rozšíření půjčovní doby, 1 309 čtenářů.

 • 2001

Zahájen provoz veřejného internetu, knihovnu navštěvuje 1 360 čtenářů, ve svém fondu knihovna eviduje 21 759 knih.

 • 2002

Zřizovatelem knihovny se stává Město Valašské Klobouky, jejím provozovatelem je Kulturní dům Klobučan, přechod na nový knihovnický progran KP-sys., výměna podlahové krytiny na chodbách, malování, aktualizace knihovního fondu pobočky ve Smolině.

 • 2003

1 363 čtenářů, 57 862 výpůjček, výměna podlahové krytiny na dospělém oddělení, malování.

 • 2004

knihovna eviduje 1382 čtenářů, výpůjčky knih a periodik činí 56118, výměna podlahové krytiny na dětském oddělení, malování

 • 2005

V knihovním fondu je evidováno 26 103 svazků, registrovaných je 1 501 čtenářů.

 • 2006

Rozšíření půjčovní doby, 1 520 čtenářů, 66 997 výpůjček, změna názvu provozovatele knihovny na Kulturní a vzdělávací středisko.

 • 2007

Přechod na nový knihovnický program KP-SQL, od 26.11. je knihovna uzavřena z důvodu stěhování do nových prostor Kulturního a vzdělávacího střediska.

 • 2008

Od 3.1. je knihovna otevřena pro veřejnost v nových prostorách.
Z grantu ministerstva kultury VISK3 byl pořízený nový server a licence knihovnického systému pro pobočku ve Smolině, městská knihovna a pobočky byly on line propojeny. Knihovna byla nominovaná na cenu ministerstva kultury Městská knihovna roku 2008 za informační pokyn v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

 • 2009

Z grantu ministerstva kultury VISK3 bylo zakoupeno nové PC pro katalogizaci 9 středisek, byl proveden převod a sloučení dat do společné databáze programu KP-Win SQL. V knihovně byla vyměněna všechna okna a byl vybudovaný nový výtah, knihovna je bezbariérová. Knihovna splňuje všechny standardy VKIS.

 • 2010

Z grantu ministerstva kultury VISK3 byly pořízeny 3 nové PC a anitivirové programy. V soutěži SKANSKA - Městská knihovna roku 2010 se umístila knihovna na 2. místě (kategorie 5 000 - 10000 obyvatel) za informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

 • 2011

V celorepublikové soutěži Městská knihovna roku 2011 získala knihovna 1. místo v kategorii Klentunum Praha 2011od 5 000 do 10 000 obyvatel. Soutěž vyhlásil SKIP a Skanska, cena byla udělena za informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Knihovna splnila všechny standardy VKIS.

V roce 2011 proběhla rekonstrukce prostor pobočky ve Smolině. Knihovna byla rozšířena o jednu místnost, vznikla dvě oddělení. Prostory byly vymalovány, položeny nové koberce, pořízeny záclony, nové topení . Byly rozšířeny regály, knihy nově obaleny a oštítkovány. Vznikl koutek pro děti. Knihovna půjčuje on line, má 1 přípojku na internet

 • 2012

Z grantu ministerstva kultury VISK3 byla zakoupena 3 nová PC, která slouží uživatelům jako stanice veřejného internetu v dospělém oddělení V celorepublikové soutěži Městská knihovna roku 2012 získala knihovna 2. místo v kategorii od 5000 do 10 000 obyvatel. Soutěž vyhlásil SKIP a Skanska, cena byla udělena za za informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

 • 2013

Z grantu ministerstva kultury VISK3 knihovna pořídila nové multimediální PC s příslušenstvím, projekční plátno a dataprojektor. V celorepublikové soutěži Městská knihovna roku 2013 získala knihovna 3. místo v kategorii od 5000 do 10 000 obyvatel. Soutěž vyhlásil SKIP a Skanska, cena byla udělena za za informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

 • 2014

V celorepublikové soutěži Městská knihovna roku 2014 získala knihovna 2. místo v kategorii od 5000 do 10 000 obyvatel. Soutěž vyhlásil SKIP a Skanska, cena byla udělena za za informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

V roce 2014 získala knihovna dotaci z grantu VISK 3 na pořízení nového výkonného serveru, který slouží k zálohování dat knihovny a zároveň je zde nainstalován operační systém společně s licencemi pro vzdálený přístup střediskových knihoven.

Z mezinárodního projektu Kniha spája – mezinárodné čitatělské priatělstvo, který probíhal ve spolupráci se slovenskou knihovnou v Bánovcích nad Bebravou, knihovna získala nový notebook, PC a fotoaparát

Další mezinárodní projet probíhal ve spolupráci s polskou knihovnou v Zelówě. Byly upořádány výtvarné soutěže na téma Moje město, kterých ze zúčastnili žáci 1. stupně ZŠ obou měst. Na závěr proběhly vzájemné návštěvy a vyhodnocení nejlepších výtvarných návrhů.

 • 2015

Knihovna roku Zlínského kraje - cena knihovně byla udělena 22. 10. 2015 za přínos k rozvoji Knihovna Zlínkého kraje 2015veřejných knihovnických a informačních služeb a nadstandardní aktivity knihovny.

V oddělení pro děti a mládež byl vybudovaný dětský koutek s kobercem na hraní, byly pořízeny hračky pro děti a autodráha. Dále byly pořízeny stolky na dětské oddělení, které slouží jak k aktivitám pro děti, tak k různým výstavkám.

Byl zrealizovaný literární projekt Lovci perel, který vznikl na podporu dětského čtenářství. Soutěžily děti od 5 do 14 let, celkem se zúčastnilo na 200 dětí. V průběhu měsíce ledna a února knihovnice přečetly 280 knížek, vytvořily 1 400 povinných otázek a 1 400 nepovinných otázek. Cílem byla motivace dětí k četbě a také naučit čtenáře pracovat s textem. Od února do října děti přečetly 2 880 knížek, zodpověděly na 28 800 otázek, které jsme v knihovně opravily a odměnily perlami a moriony. Akce vyvrcholila 28. listopadu na Den pro dětskou knihu, kdy byli vyhlášeni a odměněni nejlepší „Lovci“.

 • 2016

KAMARÁDKA KNIHOVNA - 1. místo v celostátní soutěži v kategorii do 5 000 obyvatelKnihovna Jiřího Mahena v Brně

Byl zahájen projekt Virtuální Univerzita třetího věku ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou ČZU v Praze. Studenti se zúčastnili Závěrečných seminářů v Kopřivnici a v Třanovicích.

Proběhla revize v knihovně (25 403 knih) a v pobočce ve Smolině (2 070 knih). Knihovna se účastnila celostátních projektů: Týden knihoven, Kamarádka knihovna, Knížka pro prvňáčka, Noc s Andersenem, Březen – měsíc čtenářů, celostátní soutěž Městská knihovna roku 2016.

Byl zpracovaný grant VISK3 na obnovu technického a programového vybavení knihovny. V rámci regionálních služeb bylo odpracováno 652 hodin.

 • 2017

Knihovna získala dva granty z programu VISK3. Bylo pořízeno nové PC do kanceláře, 3 kusy UPS k hlavním výpůjčním PC, 5 kusů licencí CAL na server. Dále byl pořízený upgrade programu KP – WIN SQL. Knihovna přešla v červenci na program VERBIS na  nový on line katalog PORTARO. Byl pořízený startovací balíček e – Výpůjček a proběhlo proškolení knihovnic. Následně byly v září spuštěny e – výpůjčky.

Na podzim byla vyhlášena velká čtenářská soutěž pro děti a mládež Zlatý klíč. Jedná se o celoroční soutěž, ve které děti plní úkoly zaměřené na čtení, práci s textem, logiku, fantazii, hádají otázky, kreslí obrázky… Za splněné úkoly jsou jim vyplaceny pohádkové zlaťáky, které si pak můžou na konci soutěže utratit v pohádkovém krámku.

VU3V navštěvovalo 33 studentů. Závěrečné semináře se konaly v Kopřivnici a v Hodoníně.

 • 2018Klementinum 2018

Knihovna se účastnila soutěže Městská knihovna roku 2018. V kategorii 5 000 – 10 000 obyvatel se umístila na 1. místě.

VU3V navtěvuje 41 studentů. Zimní semestr byl ukončený  Závěrečným seminářem v Olomouci. Letní Závěrečný seminář se konal 22. května 2018 ve Valašských Kloboukách v sále kulturního domu. Semináře se účastnilo na 200 studentů z konzulačních středisek z celé Moravy.

Na podzim proběhlo ukončení velké čtenářské soutěže Zlatý klíč. Byli ocenění nejlepší čtenáři, poté následoval bazárek, kde si děti mohly zaměnit svoje nasbírané zlaťáky.

V roce 2018 získala knihovna  grant z programu VISK3. Byly pořízeny 4 nové PC – 2 x půjčovna dospělí, 1 x veřejný internet, 1x Knihovna Smolina.

Knihovna Zlínského kraje 2018 – ocenění získala knihovna v Místní knihovna v Křekově.Ocenění knihovny Křekov 2018

 • 2019

V roce 2019 získala knihovna  grant z programu VISK3. Do oddělení pro děti bylo zakoupeno nové PC s příslušenstvím, které slouží jako výpůjční. Do PC byla zakoupena a instalovaná kvalitní grafická karta. Toto PC je připojeno na dataprojektor, probíhá zde výuka Virtuální Univerzity třetího věku, besedy pro žáky a studenty, besedy pro veřejnost. Byla zakoupena tiskárna, která slouží k tisku štítků MDT a značení beletrie. Byl zakoupený kapsový laminátor na průkazky pro čtenáře.

VU3V navštěvovalo v letním semestru 42 studentů,  v zimním semestru 43 studentů z Valašských Klobouk, Tichova, Smoliny, Křekova, Poteče, Brumova – Bylnice, Valašských Příkaz, Horní Lidče, Lidečka, Nedašova, Štítné nad Vláří a Francovy Lhoty.                                  V lednu a v květnu se studenti VU3V účastnili promocí v Praze, v květnu jsme uspořádali zájezd na závěrečný seminář v Hukvaldech.

Knihovna Zlínského kraje 2019 – ocenění získala Obecní knihovna Vlachovice.Ocenění knihovny Vlachovice 2019

 

 • 2020

Knihovna získala grant z programu VISK3. Byly zakoupeny 2 nové PC s příslušenstvím do dospělého oddělení, 17 antivirových programů a 2 kusy Microsoft Office.

Z projektu MAS Ploština získala knihovna čtyři tématické tašky pro děti.

VU3V navštěvovalo v letním semestru 43 studentů, v zimním semestru 38 studentů.

 • 2021                                                                                                                                                           

Virtuální univerzitu třetího věku navštěvovalo 37 studentů v letním semestru, v zimním semestru navštěvovalo 34 studentů. Závěrečné semináře ani promoce se nekonaly.

Byl vypracovaný grant VISK3 na obnovu technického vybavení a doplnění techniky v knihovně (3 kusy webkamery, mikrofony a sluchátka pro on-line kvalitní vzdělávání knihovnic, pořízení 4 kusů nové UPS baterie, tři do půjčoven, jedna do kanceláře, pořízení nové UPS baterie na server,navýšení pro ukládání více dat, pořízení nového switch).

Proběhla anketa měření spokojenosti uživatelů knihovny.

 • 2022

Virtuální Univerzitu třetího věku navštěvovalo 36 studentů v letním semestru, v zimním semestru navštěvovalo 32 studentů.

Celkem proběhlo 71 kulturních a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost. Akcí se zúčastnilo         1 288 návštěvníků.

Byl vypracovaný grant VISK3, ze kterého byly pořízeny: 3 kusy webkamery, mikrofony a sluchátka pro on-line kvalitní vzdělávání knihovnic, 4 kusy nové UPS baterie, tři do půjčoven, jedna do kanceláře, nové UPS baterie na server, který zálohuje data knihovny, pobočky a 9 střediskovým knihovnám, nový switch ke zrychlení přenosu dat a zálohování dat po síti, pevný disk NAS k navýšení kapacity NAS uložiště pro zaměstnance i pro potřeby serveru, pobočky a 9 střediskových knihoven, nová Wi-Fi.

 • 2023

V letním semestru navštěvovalo přednášky Virtuální Univerzity třetího věku 32 posluchačů,  v zimním semestru 39 posluchačů. Studenti se zúčastnili Závěrečného semináře v Kyjově.

V roce 2023 proběhlo v knihovně 126 kulturních a vzdělávacích akcí, krerých se zúčastnilo 1 703 návštěvníků.

Byla zrušena pobočka knihovny ve Smolině.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní doba

Oddělení pro dospělé čtenáře

 • Po 08.00-11.30   13.00-17.00
 • Út  08.00-11.30   13.00-16.00
 • St  08.00-11.30   13.00-15.00
 • Čt  08.00-11.30   13.00-17.00
 • Pá              ZAVŘENO

Oddělení pro děti a mládež

 • Po 13.00-17.00
 • Út  13.00-16.00
 • St  13.00-15.00
 • Čt  13.00-17.00
 • Pá             ZAVŘENO

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:84
TÝDEN:518
CELKEM:154486

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
slabý déšť 16 °C 9 °C
pátek 31. 5. oblačno 21/9 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 23/13 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 23/13 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.

Pranostika na akt. den

Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.

Další

Odkazy

logo čte sy rád

 

ptejte_se_knihovny  

 

webarchiv-ico88x31-02