Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky
Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky

Z historie

Z historie knihovnictví ve Valašských Kloboukách

hist_foto_03     hist_foto_01     hist_foto_02

 • 1851

Nejstarší zmínka o veřejném půjčování knih, byl založen první čtenářský spolek ovládaný německou menšinou, měl 46 členů.

 • 1869

Založen čtenářský spolek Beseda Dobrovský, 450 členů se scházelo každou neděli v městském pivovaru, četli zde noviny a časopisy.

 • 1870

Koželuh Raška propůjčil účelům spolku svůj dům č. p. 44, v němž byly několik let místnosti slovanské Besedy Dobrovský.

 • 1880

18.1.1880 byla zřízena první veřejná knihovna v našem městě, tvořilo ji 321 knih.

 • 1883

Knihovna vlastní 542 knih a 10 titulů periodik.

 • 1895

Fond knihovny čítá na 1000 svazků knih.

 • 1900

Čtenářský spolek přechází pod nově vzniklou Tělovýchovnou jednotu Sokol, knihovníkem se stává historik František Peřinka, v knihovně působí do roku 1907.

 • 1919

Besední knihovna přechází do knihovny obecní.

 • 1934

Knihovnu převzal Antonín Mňačko, místní papučář a milovník knih, a působil zde až do roku 1939, kdy nesla název Oeffentliche Gemeindebücherei in Wall. Klobouk – Veřejná obecní knihovna ve Val. Kloboukách, knihovna sídlila v budově měšťanské školy v č. p. 60 (dnes budova Gymnázia), půjčovalo se 1 x týdně a po dobu okupace se nové knihy téměř nenakupovaly.

 • 1953

Knihovna je přemístěna do č. p. 99 v ulici Komenského a nese název Okresní lidová knihovna.Knihovna 1955

 • 1956

Knihovna má ve svém fondu 7816 knih a navštěvuje ji 570 čtenářů.

 • 1957

Přestěhování knihovny do č. p. 301 v ulici Cyrilometodějská.

 • 1960

Knihovna se stěhuje do č. p. 259 v ulici ČSA (dnes Geodezie), po zrušení Okresního úřadu ve Valašských Kloboukách nese název Městská knihovna, její zaměstnanci a řízení však přechází pod Okresní knihovnu ve Zlíně.

 • 1964

Knihovna je přestěhována do budovy MěstNV v č. p. 177.

 • 1965

Knihovna vlastní ve svém fondu 15109 knih, navštěvuje ji 1406 čtenářů, z toho 830 dětí, odebírá 28 druhů časopisů.

 • 1967

Udělen titul „Vzorná Městská knihovna“.

 • 1976Knihovna 1976

Knihovna se stěhuje do č. p. 41 na náměstí, kde sídlí dodnes, odebírá 47 druhů periodik, knihovní fond obsahuje 21000 svazků a evidováno je 1 670 čtenářů.

 • 1982

Knihovna obhajuje titul „Vzorná městská knihovna“.

 • 1985

Zřízena pobočka knihovny v Domě s pečovatelskou službou v č. p. 944, která je zde provozována do roku 1993.

 • 1989

Knihovna registruje 1214 čtenářů, odebírá 53 druhů periodik a eviduje 31390 výpůjček za rok.

 • 1994

Knihovna má ve svém fondu 21 000 svazků knih a odebírá 26 druhů periodik.

 • 1998

Zahájení automatického půjčování přes AVS v dětském oddělení.

 • 1999Půjčovna knihovny, rok 1999

Přechod na automatizovaný výpůjční systém v obou odděleních, knihovnu navštěvuje 1 259 čtenářů, výpůjčky knih a periodik činí 48 518.

 • 2000

Rozšíření půjčovní doby, 1 309 čtenářů.

 • 2001

Zahájen provoz veřejného internetu, knihovnu navštěvuje 1 360 čtenářů, ve svém fondu knihovna eviduje 21 759 knih.

 • 2002

Zřizovatelem knihovny se stává Město Valašské Klobouky, jejím provozovatelem je Kulturní dům Klobučan, přechod na nový knihovnický progran KP-sys., výměna podlahové krytiny na chodbách, malování, aktualizace knihovního fondu pobočky ve Smolině.

 • 2003

1 363 čtenářů, 57 862 výpůjček, výměna podlahové krytiny na dospělém oddělení, malování.

 • 2004

knihovna eviduje 1382 čtenářů, výpůjčky knih a periodik činí 56118, výměna podlahové krytiny na dětském oddělení, malování

 • 2005

V knihovním fondu je evidováno 26 103 svazků, registrovaných je 1 501 čtenářů.

 • 2006

Rozšíření půjčovní doby, 1 520 čtenářů, 66 997 výpůjček, změna názvu provozovatele knihovny na Kulturní a vzdělávací středisko.

 • 2007

Přechod na nový knihovnický program KP-SQL, od 26.11. je knihovna uzavřena z důvodu stěhování do nových prostor Kulturního a vzdělávacího střediska.

 • 2008

Od 3.1. je knihovna otevřena pro veřejnost v nových prostorách.
Z grantu ministerstva kultury VISK3 byl pořízený nový server a licence knihovnického systému pro pobočku ve Smolině, městská knihovna a pobočky byly on line propojeny. Knihovna byla nominovaná na cenu ministerstva kultury Městská knihovna roku 2008 za informační pokyn v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

 • 2009

Z grantu ministerstva kultury VISK3 bylo zakoupeno nové PC pro katalogizaci 9 středisek, byl proveden převod a sloučení dat do společné databáze programu KP-Win SQL. V knihovně byla vyměněna všechna okna a byl vybudovaný nový výtah, knihovna je bezbariérová. Knihovna splňuje všechny standardy VKIS.

 • 2010

Z grantu ministerstva kultury VISK3 byly pořízeny 3 nové PC a anitivirové programy. V soutěži SKANSKA - Městská knihovna roku 2010 se umístila knihovna na 2. místě (kategorie 5 000 - 10000 obyvatel) za informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

 • 2011

V celorepublikové soutěži Městská knihovna roku 2011 získala knihovna 1. místo v kategorii Klentunum Praha 2011od 5 000 do 10 000 obyvatel. Soutěž vyhlásil SKIP a Skanska, cena byla udělena za informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Knihovna splnila všechny standardy VKIS.

V roce 2011 proběhla rekonstrukce prostor pobočky ve Smolině. Knihovna byla rozšířena o jednu místnost, vznikla dvě oddělení. Prostory byly vymalovány, položeny nové koberce, pořízeny záclony, nové topení . Byly rozšířeny regály, knihy nově obaleny a oštítkovány. Vznikl koutek pro děti. Knihovna půjčuje on line, má 1 přípojku na internet

 • 2012

Z grantu ministerstva kultury VISK3 byla zakoupena 3 nová PC, která slouží uživatelům jako stanice veřejného internetu v dospělém oddělení V celorepublikové soutěži Městská knihovna roku 2012 získala knihovna 2. místo v kategorii od 5000 do 10 000 obyvatel. Soutěž vyhlásil SKIP a Skanska, cena byla udělena za za informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

 • 2013

Z grantu ministerstva kultury VISK3 knihovna pořídila nové multimediální PC s příslušenstvím, projekční plátno a dataprojektor. V celorepublikové soutěži Městská knihovna roku 2013 získala knihovna 3. místo v kategorii od 5000 do 10 000 obyvatel. Soutěž vyhlásil SKIP a Skanska, cena byla udělena za za informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

 • 2014

V celorepublikové soutěži Městská knihovna roku 2014 získala knihovna 2. místo v kategorii od 5000 do 10 000 obyvatel. Soutěž vyhlásil SKIP a Skanska, cena byla udělena za za informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

V roce 2014 získala knihovna dotaci z grantu VISK 3 na pořízení nového výkonného serveru, který slouží k zálohování dat knihovny a zároveň je zde nainstalován operační systém společně s licencemi pro vzdálený přístup střediskových knihoven.

Z mezinárodního projektu Kniha spája – mezinárodné čitatělské priatělstvo, který probíhal ve spolupráci se slovenskou knihovnou v Bánovcích nad Bebravou, knihovna získala nový notebook, PC a fotoaparát

Další mezinárodní projet probíhal ve spolupráci s polskou knihovnou v Zelówě. Byly upořádány výtvarné soutěže na téma Moje město, kterých ze zúčastnili žáci 1. stupně ZŠ obou měst. Na závěr proběhly vzájemné návštěvy a vyhodnocení nejlepších výtvarných návrhů.

 • 2015

Knihovna roku Zlínského kraje - cena knihovně byla udělena 22. 10. 2015 za přínos k rozvoji Knihovna Zlínkého kraje 2015veřejných knihovnických a informačních služeb a nadstandardní aktivity knihovny.

V oddělení pro děti a mládež byl vybudovaný dětský koutek s kobercem na hraní, byly pořízeny hračky pro děti a autodráha. Dále byly pořízeny stolky na dětské oddělení, které slouží jak k aktivitám pro děti, tak k různým výstavkám.

Byl zrealizovaný literární projekt Lovci perel, který vznikl na podporu dětského čtenářství. Soutěžily děti od 5 do 14 let, celkem se zúčastnilo na 200 dětí. V průběhu měsíce ledna a února knihovnice přečetly 280 knížek, vytvořily 1 400 povinných otázek a 1 400 nepovinných otázek. Cílem byla motivace dětí k četbě a také naučit čtenáře pracovat s textem. Od února do října děti přečetly 2 880 knížek, zodpověděly na 28 800 otázek, které jsme v knihovně opravily a odměnily perlami a moriony. Akce vyvrcholila 28. listopadu na Den pro dětskou knihu, kdy byli vyhlášeni a odměněni nejlepší „Lovci“.

 • 2016

KAMARÁDKA KNIHOVNA - 1. místo v celostátní soutěži v kategorii do 5 000 obyvatelKnihovna Jiřího Mahena v Brně

Byl zahájen projekt Virtuální Univerzita třetího věku ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou ČZU v Praze. Studenti se zúčastnili Závěrečných seminářů v Kopřivnici a v Třanovicích.

Proběhla revize v knihovně (25 403 knih) a v pobočce ve Smolině (2 070 knih). Knihovna se účastnila celostátních projektů: Týden knihoven, Kamarádka knihovna, Knížka pro prvňáčka, Noc s Andersenem, Březen – měsíc čtenářů, celostátní soutěž Městská knihovna roku 2016.

Byl zpracovaný grant VISK3 na obnovu technického a programového vybavení knihovny. V rámci regionálních služeb bylo odpracováno 652 hodin.

 • 2017

Knihovna získala dva granty z programu VISK3. Bylo pořízeno nové PC do kanceláře, 3 kusy UPS k hlavním výpůjčním PC, 5 kusů licencí CAL na server. Dále byl pořízený upgrade programu KP – WIN SQL. Knihovna přešla v červenci na program VERBIS na  nový on line katalog PORTARO. Byl pořízený startovací balíček e – Výpůjček a proběhlo proškolení knihovnic. Následně byly v září spuštěny e – výpůjčky.

Na podzim byla vyhlášena velká čtenářská soutěž pro děti a mládež Zlatý klíč. Jedná se o celoroční soutěž, ve které děti plní úkoly zaměřené na čtení, práci s textem, logiku, fantazii, hádají otázky, kreslí obrázky… Za splněné úkoly jsou jim vyplaceny pohádkové zlaťáky, které si pak můžou na konci soutěže utratit v pohádkovém krámku.

VU3V navštěvovalo 33 studentů. Závěrečné semináře se konaly v Kopřivnici a v Hodoníně.

 • 2018Klementinum 2018

Knihovna se účastnila soutěže Městská knihovna roku 2018. V kategorii 5 000 – 10 000 obyvatel se umístila na 1. místě.

VU3V navtěvuje 41 studentů. Zimní semestr byl ukončený  Závěrečným seminářem v Olomouci. Letní Závěrečný seminář se konal 22. května 2018 ve Valašských Kloboukách v sále kulturního domu. Semináře se účastnilo na 200 studentů z konzulačních středisek z celé Moravy.

Na podzim proběhlo ukončení velké čtenářské soutěže Zlatý klíč. Byli ocenění nejlepší čtenáři, poté následoval bazárek, kde si děti mohly zaměnit svoje nasbírané zlaťáky.

V roce 2018 získala knihovna  grant z programu VISK3. Byly pořízeny 4 nové PC – 2 x půjčovna dospělí, 1 x veřejný internet, 1x Knihovna Smolina.

Knihovna Zlínského kraje 2018 – ocenění získala knihovna v Místní knihovna v Křekově.Ocenění knihovny Křekov 2018

 • 2019

V roce 2019 získala knihovna  grant z programu VISK3. Do oddělení pro děti bylo zakoupeno nové PC s příslušenstvím, které slouží jako výpůjční. Do PC byla zakoupena a instalovaná kvalitní grafická karta. Toto PC je připojeno na dataprojektor, probíhá zde výuka Virtuální Univerzity třetího věku, besedy pro žáky a studenty, besedy pro veřejnost. Byla zakoupena tiskárna, která slouží k tisku štítků MDT a značení beletrie. Byl zakoupený kapsový laminátor na průkazky pro čtenáře.

VU3V navštěvovalo v letním semestru 42 studentů,  v zimním semestru 43 studentů z Valašských Klobouk, Tichova, Smoliny, Křekova, Poteče, Brumova – Bylnice, Valašských Příkaz, Horní Lidče, Lidečka, Nedašova, Štítné nad Vláří a Francovy Lhoty.                                  V lednu a v květnu se studenti VU3V účastnili promocí v Praze, v květnu jsme uspořádali zájezd na závěrečný seminář v Hukvaldech.

Knihovna Zlínského kraje 2019 – ocenění získala Obecní knihovna Vlachovice.Ocenění knihovny Vlachovice 2019

 

 • 2020

Knihovna získala grant z programu VISK3. Byly zakoupeny 2 nové PC s příslušenstvím do dospělého oddělení, 17 antivirových programů a 2 kusy Microsoft Office.

Z projektu MAS Ploština získala knihovna čtyři tématické tašky pro děti.

VU3V navštěvovalo v letním semestru 43 studentů, v zimním semestru 38 studentů.

 • 2021                                                                                                                                                           

Virtuální univerzitu třetího věku navštěvovalo 37 studentů v letním semestru, v zimním semestru navštěvovalo 34 studentů. Závěrečné semináře ani promoce se nekonaly.

Byl vypracovaný grant VISK3 na obnovu technického vybavení a doplnění techniky v knihovně (3 kusy webkamery, mikrofony a sluchátka pro on-line kvalitní vzdělávání knihovnic, pořízení 4 kusů nové UPS baterie, tři do půjčoven, jedna do kanceláře, pořízení nové UPS baterie na server,navýšení pro ukládání více dat, pořízení nového switch).

Proběhla anketa měření spokojenosti uživatelů knihovny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní doba

Oddělení pro dospělé čtenáře

 • Po 08.00-11.30   13.00-17.00
 • Út  08.00-11.30   13.00-16.00
 • St               ZAVŘENO
 • Čt  08.00-11.30   13.00-17.00
 • Pá              ZAVŘENO

Oddělení pro děti a mládež

 • Po 13.00-17.00
 • ÚT 13.00-16.00
 • ČT 13.00-17.00

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:12
TÝDEN:521
CELKEM:92222

Aktuální počasí

dnes, sobota 10. 12. 2022
mírné sněžení 1 °C 0 °C
neděle 11. 12. sněžení 0/-4 °C
pondělí 12. 12. mírné sněžení -3/-6 °C
úterý 13. 12. mírné sněžení -3/-9 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Přichází-li zajíc již v prosinci do zahrady, nastane tuhá zima.

Pranostika na akt. den

Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.

Další

Odkazy

logo čte sy rád

 

ptejte_se_knihovny  

 

webarchiv-ico88x31-02